Юридически услуги

Юридическите услуги са съставна част от пакета услуги при всички случаи на сделки с недвижими имоти, и тяхната стойност е включена в процента комисионната, който се дължи за извършената сделка.

Те включват:
– пълно документно проучване на собствеността;
– оформяне на предварителни договори;
– изготвяне на проекти за нотариален акт в случаите на покупко-продажби;
– изготвяне на договори за наем в случаите на наемане или отдаване под наем.

Когато не извършвате сделка с недвижим имот, но се нуждаете от юридическа консултация, можете да ползвате следните юридически услуги:

– юридическа консултация – устна – 25 лв.
– юридическа консултация – писмена – 50 лв.
– проучване на казус за недвижим имот и даване на мнение по него – 60 лв.
– тъжби до прокуратура и полиция – 50 лв.
– изготвяне на брачен договор – 700 лв.;
– изготвяне на нотариална покана – 60 лв.
– изготвяне на всякакъв вид писмени договори – 250 лв.;
– регистрация на юридически лица съгласно Търговския закон – 650 лв.;
– изготвяне на пълномощни – 50 лв.;
– изготвяне на декларации – 30 лв.;
– изготвяне на молби за приемане или отказ от наследство – 80 лв.;
– съставяне на завещание – 160 лв.;
– изготвяне на нотариални и констативни актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути на недвижими имоти:
* 500 лв. при интерес до 100 000 лв. и
* 1000 лв. при интерес над 100 000 лв.
– изготвяне на договори за доброволна делба и извънсъдебна спогодба:
* 500 лв. при интерес до 100 000 лв. и
* 1000 лв. при интерес над 100 000 лв.
– изготвяне на актове по обстоятелствена проверка и давностно владение:
* 800 лв. при интерес до 100 000 лв. и
* 1200 лв. при интерес над 100 000 лв.

Ако се налага интересите ви да бъдат защитени в съда или пред други компетентни държавни органи – нашите адвокати са на ваше разположение!