Свободен пакет

Осъзнавайки, че може да имате потребности свързани с управлението на имуществото ви, различни от онези, които се съдържат в базовия и основен пакет, тук ви предоставяме възможността да избирате сами какво ви е необходимо!
Можете и да добавите към базовия или основния си пакет някои от изброените по-долу услуги.

– Получаване на наемната цена
Фирма „Ми-Рекс” превежда ежемесечно по посочена от собственика банкова сметка наемната цена на имота.
Всяко тримесечие собственика получава финансов отчет относно приходите и разходите, които са свързани с управлението на имота му.

– Ежемесечно следене за коректното плащане на консумативните разходи по имота.

– Регулярно внасяне на дължимият данък печалба върху дохода получен от собственика на имота към съответните данъчни служби и оформяне на необходимие докумети във връзка с това (декларация по чл……);

– Подаване на годишна декларация по чл.50 от ЗДФЛ.
– Представителство
Фирма „Ми-Рекс” представлява на собственика/собствениците пред държавните, данъчни и общински органи и институции, пред доставчиците на комунални и битови услуги, както и пред общо събрание на етажната собственост на сградата, в която се намира повереният ни имот.
– Консултация, относно актуалната пазарна стойност на наемната цена на имота ви.
Екипът от специалисти на фирма „Ми-Рекс” проучва детайлно пазара на наеми в района, в който се намира имота ви, и определя оптималната му наемна цена, която представлява баланс между добрата конкурентноспособност на пазара и максималната печалба, която имота може да носи на собственика си.

– Застраховане
Сключване на договор за застраховка на имота и/или имуществото в него. Фирмата прави задължителна годишна застрахова на имота за сметка на собственика, която гарантира неговата защита при възникване на форсмажорни обстоятелства като аварии, земетресения, наводнения, пожари и пр., както и така наречената гражданска отговорност към трети лица, в случаите, когато проблеми възникнали в имота водят до щети на имотите в съседство.

– Организиране на почистване в имота;

– Организиране извършването на ремонтни дейности в имота.
Преференции

При възлагане управлението на недвижим имот, предлагаме следните преференции на клиентите си:

1. За намиране Наемател в поверения ни имот за управление – 10% от стойността на комисионната за отдаване имот под наем;
2. Юридически услуги свързани с управлявания имот – 15 % от стандартната цена;
3. При възлагане на 2 и повече имота за управление на един и същ собственик – 10 % от полагащато ни се възнаграждение за управление на имота, в зависимост от избрания пакет.
4. Всеки ваш приятел, роднина или познат, на който ще препоръчате услугите ни, ще ползва 5 % от стойносттна на дължимото възнаграждение към фирмата ни незавизимо от това дали купува, продава, наема или отдава под наем недвижим имот. Защото вашите приятели са и наши приятели! 