Юридически услуги

Юридически услуги

Юридическите услуги са съставна част от пакета услуги при всички случаи на сделки с недвижими имоти, и тяхната стойност е включена в процента комисионната, който се дължи за извършената сделка.

Те включват:

– пълно документно проучване на собствеността;

– оформяне на предварителни договори;

– изготвяне на проекти за нотариален акт в случаите на покупко-продажби;

– изготвяне на договори за наем в случаите на наемане или отдаване под наем.

Когато не извършвате сделка с недвижим имот, но се нуждаете от юридическа консултация, можете да ползвате следните юридически услуги:

• юридическа консултация – устна – 25 лв.


• юридическа консултация – писмена – 50 лв.


• проучване на казус за недвижим имот и даване на мнение по него – 60 лв.


• тъжби до прокуратура и полиция – 50 лв.

• изготвяне на брачен договор – 700 лв.


• изготвяне на нотариална покана – 60 лв.


• изготвяне на всякакъв вид писмени договори – 250 лв.


• регистрация на юридически лица съгласно Търговския закон – 650 лв.

• изготвяне на пълномощни – 50 лв.


• изготвяне на декларации – 30 лв.


• изготвяне на молби за приемане или отказ от наследство – 80 лв.


• съставяне на завещание – 160 лв.


• изготвяне на нотариални и констативни актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути на недвижими имоти:

* 500 лв. при интерес до 100 000 лв.
и

* 1000 лв. при интерес над 100 000 лв.


• изготвяне на договори за доброволна делба и извънсъдебна спогодба:

* 500 лв. при интерес до 100 000 лв.
и

* 1000 лв. при интерес над 100 000 лв.


• изготвяне на актове по обстоятелствена проверка и давностно владение

* 800 лв. при интерес до 100 000 лв.
и

* 1200 лв. при интерес над 100 000 лв.


Ако се налага интересите ви да бъдат защитени в съда или пред други компетентни държавни органи – нашите адвокати са на ваше разположение!